آیاتی برای ثروتمند شدن :

در روایت است هر کس بر این آیه شریفه به مدت ۴۰ روز و هر روزی ۲۱ مرتبه آن را بخواند خداوند

متعال او را ثروتمند خواهد نمود و آیه این است :

آیات ۴۰ تا ۴۲ سوره بقره :

یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی ....... و انتم تعلمون

 

منبع : مفتاح الحاجات جلد ۱ صفحه ۲۷۶