رفع حاجات :

اگر کسی حاجتی داشته باشد هفت روز روزه بگیرد و در هر روز ۹۱ مرتبه آیة الکرسی را بخواند

سپس دو رکعت نماز خوانده در رکعت اول بعد از حمد سوره طارق را سه مرتبه و در رکعت دوم بعد

از حمد ده مرتبه سوره توحید را بخواند و در سجده هفت مرتبه بگوید :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُِ المَلائِکَةِ وَ الرّوحِ

و سر از سجده بردارد و ۹۱ مرتبه آیة الکرسی بخواند محال است که حاجتش برآورده نشود مگر

آنکه حاجتش شرعی نباشد

منبع : سر المستتر صفحه ۱۷۹